symfony/symfony 8

The Symfony PHP framework

Statistics

  • 8
  • 4742
  • 17072
  • 23895
  • 7794

Keywords

Badges

[![PHPPackages Rank](http://phppackages.org/p/symfony/symfony/badge/rank.svg)](http://phppackages.org/p/symfony/symfony)

[![PHPPackages Referenced By](http://phppackages.org/p/symfony/symfony/badge/referenced-by.svg)](http://phppackages.org/p/symfony/symfony)

Share

References 72

Built with Laravel by psampaz, powered by DigitalOcean