symfony/symfony 9

The Symfony PHP framework

Statistics

  • 9
  • 4637
  • 15821
  • 23342
  • 7649

Keywords

Badges

[![PHPPackages Rank](http://phppackages.org/p/symfony/symfony/badge/rank.svg)](http://phppackages.org/p/symfony/symfony)

[![PHPPackages Referenced By](http://phppackages.org/p/symfony/symfony/badge/referenced-by.svg)](http://phppackages.org/p/symfony/symfony)

Share

References 64

Built with Laravel by psampaz, powered by DigitalOcean