symfony/symfony 9

The Symfony PHP framework

Statistics

  • 9
  • 4592
  • 14868
  • 20985
  • 6967

Keywords

Badges

[![PHPPackages Rank](http://phppackages.org/p/symfony/symfony/badge/rank.svg)](http://phppackages.org/p/symfony/symfony)

[![PHPPackages Referenced By](http://phppackages.org/p/symfony/symfony/badge/referenced-by.svg)](http://phppackages.org/p/symfony/symfony)

Share

Built with Laravel by psampaz, powered by DigitalOcean